QÜVVӘ BİRLİKDӘDİR

AHEC Azәrbaycanın fındıq ixracatçılarının ümumi strategiyasını tәmin edir

Azerbaijan Hazelnut Exporters Consortium Azәrbaycanın fındıq ixracatçılarının beynәlxalq bazarlarda fәaliyyәtinin ümumi strategiyasını tәmin edir.

Konsorsiumun mәqsәdi – Azәrbaycan müәssisәlәrinin istehsal etdiyi fındıq ixracının artırılmasına dәstәk olmaqdır.

AHEC 200-dən çox işçidən ibarət 5 fındıq ixracatçı şirkəti olan Azərbaycan konsorsiumudur. Biz 12 ildir fındıq istehsalı və ixracı şirkəti kimi fəaliyyət göstəririk.

Bəzi sertifikatlaşdırılmış fabriklərimiz strateji cəhətdən Zaqatala və Xaçmaz kimi fındıq becərilməsi bölgələrində yerləşir. Öz fındıq bağlarımızdan başqa, 12000 yerli fermerdən fındıq alması ilə fındıq tədarükü zəncirini idarə edirik.

Təmizlənmiş fındığın illik həcmi 5000 ton təşkil edir.

Bizim sertifikatlar:

Әtraflı

ÖLKӘ

Azәrbaycanda findığın yetişdirilmәsi vә emalı üçün istәnilәn iqlim vә tәbii şәrait mövcuddur.

Fındıq bağları Azәrbaycanın Qax, Zaqatala vә Balakәn rayonlarının düzәnliklәrindә yerlәşir.

2013-cü ildә fındıq cәmi 31202 metrik ton istesal olundu.
Hәr il fındıq ağaclarının vә yeni bağların sayı tәxminәn 4-5% artır.

Hazırda Azәrbaycan dünyanın 5 aparıcı fındıq istehsalçısı vә ixracatçısından biridir (Türkiyә, Gürcüstan, İtaliyavә ABŞ ilәyanaşı).

International Nut&Dried Fruit tәşkilatının mәlumatına görә Azәrbaycan fındıq emalı üzrә dünya bazarının 4%-ni әlindәcәmlәşdirib.

60000
2017-ci ildә fındıq cәmi istesal olundu.

Azәrbaycanda fındığın Atababa, Әşrәfli, Qalib, Gәncә, Saçaqlı, Topqara, Xaçmaz vә Yağlı növlәri yetişdirilir.

Әn populyar fındıq Ata-baba vә Xaçmaz növlәridir.

Konsorsiumun әsas vәzifәlәri aşağıdakılardır:

Konsorsiumun üzvlәrinә xarici ticarәt fәaliyyәti,

Azәrbaycan fındığının tәdarükü ilә,

Xarici müştәrilәr, assosiasiya vә müxtәlif

Azәrbaycan fındıq mәhsulunun beynәlxalq

gömrük vә vergi qanunvericilyi, beynәlxalq bazarınan alizivә s. sahәlәrdә hüquqi tәminat mәsәlәlәri üzrә informativ-analitik vә konsultativ dәstәk göstәrmәk.

maraqlanan potensial ticari partnyorların axtarışında Konsorsiumun üzvlәrinә kömәk etmәk.

ixtisaslaşdırılmış müәssisәlәrlә әlaqәlәrin inkişaf etdirilmәsindә Konsorsium unüzvlәrinә dәstәk olmaq.

bazarda tanınmasına dair tәdbirlәrin tәşkili vә keçirilmәsi.

Ixracüçün nәzәrdә tutulan fındığın rәqabәt

Konsorsiumun üzvü olan müәssisәlәrә

Azәrbaycan fındıq mәhsulunun ixrac potensialına

qabiliyyәtinin artırılmasına yönәldilәnişlәrdә, o cümlәdәn beynәlxalq standartlar üzrә sertifikasiyada iştirak etmәk.

mütәxәssislәrin xarici-iqtisadi mәsәlәlәr üzrә kvalifikasiyalarını artırmaqda dәstәk olmaq

dair informativ materialların nәşri, o cümlәdәn xarici dillәrdә.

Atababa növü Azәrbaycanın qәrb rayonlarında geniş yayılaraq,
fındıq sahәlәrinin 90%-ni tutmaqdadır.

Ata-Baba

Atababa övü hündürlüyü 1,0-4,2 m-ә çatan kolşәklindә bitir. Onun meyvәlәri topa şәklindә üçü-altısı, bәzәni sәbiri – ikisi birsaplaqda yetişir, meyvәni bürüyәnqәrzәk fındığın iki uzunluğundadır, meyvәlәri yumru formadadır.

Fındığın orta çәkisi 2,5 qramdır. Lәpәnin çıxışı 42%, yağlılığı 68,22% tәşkil edir.

Fındığın meyvәsi sentyabr ayında yetişir. Mәhsul yığımı hәr koldan 15-16kq-a çatır. Zaqatala mәntәqәsindә 11 yaşına çatmış bәzi kollardan 25 kq bar yığılmışdır.

Xaçmaz

Xaçmaz növü 2-5 m çatan hündür kolşәklindә bitir.

Meyvәlәri topa-topa üçü-dördü birsaplaqda, açıq qәrzәklişәkildә yetişir. Meyvәnin uzunluğu 1,6 sm-dir. Qabığına zikdir. Lәpәnin çıxışı57,5%,yağlılığı 69,4%tәşkil edir.

Mәhsul yığımı hәr koldan 15-18 kq-a çatır.

Azerbaijan Hazelnut Exporters Consortium fındığın
aşağıdakı çeşiddә dünya bazarına ixracını tәmin edә bilәr:

Tәmizlәnmәmiş fındıq
(qabıqla)

Tәmizlәnmişçiy fındıq
(qabıqsız)

Qovrulmuş fındıq

Doğranmış fındıq

Kalibr:
16, 17, 18, 19, 20, 21+

Qablaşdırma:
cut vә ya polipropilen kisәlәr.
.

İstifadә:
tәbii vә ya qovrulmuş halda, duzlu vә ya duzsuz, qәlyanaltı kimi.

Kalibr:
9-11, 11-13, 13-15, 15+

Qablaşdırma:
cutvә ya polipropilen kisәlәr, vakuum qablamalar, Big Bags

İstifadә:
qәlyanaltı kimi, qәnnadı mәmulatlarında vә kulinariyada müxtәlif yemәklәrdә dad, әtir vә ya bәzәk mәqsәdilә.

Kalibr:
9-11, 11-13, 13-15, 15+

Qablaşdırma:
cut vә ya polipropilen kisәlәr, vakuum qablamalar.

İstifadә:
qәlyanaltı kimi, kulinariyada müxtәlif yemәklәrdә dad, әtir vә ya bәzәk mәqsәdilә, müxtәlif şirniyyatların, şokolad vә konfetlәrin hazırlanmasında.

Kalibr:
1-5+

Qablaşdırma:
cutvә ya polipropilen kisәlәr, vakuum qablamalar.

İstifadә:
qәlyanaltıkimi, qәnnadı mәmulatlarında vә kulinariyada müxtәlif yemәklәrdә dad, әtir vә ya bәzәk mәqsәdilә.

Doğranmış fındıq

Fındıq unu

Kalibr:
0-4 mm, 2-4 mm, 4-6 mm

Qablaşdırma:
cut vә ya polipropilen kisәlәr, vakuum qablaşdırma
.

İstifadә:
qәlyanaltı kimi, qәnnadı mәmulatlarında vә kulinariyada müxtәlif yemәklәrdә dad, әtir vә ya bәzәk mәqsәdilә

Kalibr:
0-1,5 mm, 0-2 mm, 0-3 mm

Qablaşdırma:
cut vә ya polipropilen kisәlәr, vakuum qablaşdırma

İstifadә:
qәlyanaltı kimi, qәnnadı mәmulatlarında vә kulinariyada müxtәlif yemәklәrdә dad, әtir vә ya bәzәk mәqsәdilә.

Azerbaijan Hazelnut Exporters Consortium fındığın
aşağıdakı package ilə dünya bazarına ixracını tәmin edә bilәr:

Jute bags
Contains 50 kg 

Vacuum bags
Contains 5 / 10 / 20 / 25 kg
+ Packed extra in box 

PP bags (Polypropylene Bags)
Contains 25 / 40 / 50 kg 

Big Bags
Contains 1000 kg / 1 ton 

ӘLAQӘ:

Baş ofis

Ünvan: Әliabad, Zaqatala, Azәrbaycan, AZ6218;
Əlaqəli şəxslər:
Ismayil Orujov, mob. +99450 220 19 19
Samir Bəhərçiyev, mob. +99450 2731892,  e-mail: sales@ahec.az

e-mail: info@ahec.az; skype: AHECLLC

 

AHEC MMC-nin nümayəndələr / Satış menecerlər

Rusiya, Moskva

İLKİN ŞABANOV / shabanov@ahec.az / +7 977 307 29 07

AHEC Poland

Polşa, Varşava
EMİN KAYA QULİYEV / kaya.e@ahec.az / +48 885 200 425

Follow us: facebook, instagramyoutube