GÜC BİRLİKDӘDİR

AHEC Azәrbaycanın fındıq ixracatçılarının ümumi strategiyasını tәmin edir

Azerbaijan Hazelnut Exporters Consortium Azәrbaycanın fındıq ixracatçılarının beynәlxalq bazarlarda fәaliyyәtinin ümumi strategiyasını tәmin edir.

Konsorsiumun mәqsәdi – Azәrbaycan müәssisәlәrinin istehsal etdiyi fındıq ixracının artırılmasına dәstәk olmaqdır.

AHEC 200-dən çox işçidən ibarət 5 fındıq ixracatçı şirkəti olan Azərbaycan konsorsiumudur. Biz 19 ildir fındıq istehsalı və ixracı şirkəti kimi fəaliyyət göstəririk.

Bəzi sertifikatlaşdırılmış fabriklərimiz Zaqatala və Xaçmaz kimi fındıq becərilməsi üzrə ixtisaslaşmış bölgələrdə yerləşir. Öz fındıq bağlarımızdan başqa, 12000 yerli fermerdən fındıq alışını həyata keçirməklə fındıq tədarük zəncirini idarə edirik.

Təmizlənmiş fındığın illik həcmi 5000 ton təşkil edir.

Sertifikatlarımız:


Подробнее

СТРАНА

Azәrbaycanda findığın yetişdirilmәsi vә emalı üçün istәnilәn iqlim vә tәbii şәrait mövcuddur.

Fındıq bağları Azәrbaycanın Qax, Zaqatala vә Balakәn rayonlarının düzәnliklәrindә yerlәşir.

2013-cü ildә fındıq cәmi 31202 metrik ton istesal olunub.
Hәr il fındıq ağaclarının vә yeni fındıq bağlarının sayı tәxminәn 4-5% artır.

Hazırda Azәrbaycan dünyanın 5 aparıcı fındıq istehsalçısı vә ixracatçısından biridir (Türkiyә, Gürcüstan, İtaliyavә ABŞ ilә yanaşı).

International Nut&Dried Fruit tәşkilatının mәlumatına görә Azәrbaycan fındıq emalı üzrә dünya bazarının 4%-ni әlindә cәmlәşdirib.

50000
2020-ci ildə istehsal olunan fındıq.

Azәrbaycanda fındığın Atababa, Әşrәfli, Qalib, Gәncә, Saçaqlı, Topqara, Xaçmaz vә Yağlı növlәri yetişdirilir.

Ata-baba vә Xaçmaz ən məhşur fındıq növlərindəndir.

Konsorsiumun әsas vәzifәlәri aşağıdakılardır:

Konsorsiumun üzvlәrinә xarici ticarәt fәaliyyәti,

Azәrbaycan fındığının tәdarükü ilә,

Xarici müştәrilәr, assosiasiya vә müxtәlif

Azәrbaycan fındıq mәhsulunun beynәlxalq

gömrük vә vergi qanunvericilyi, beynәlxalq bazarınan analizi və s. sahәlәrdә hüquqi tәminat mәsәlәlәri üzrә informativ-analitik vә konsultativ dәstәk göstәrmәk.

maraqlanan potensial ticari partnyorların axtarışında Konsorsiumun üzvlәrinә kömәk etmәk.

ixtisaslaşdırılmış müәssisәlәrlә әlaqәlәrin inkişaf etdirilmәsindә Konsorsiumun üzvlәrinә dәstәk olmaq.

bazarda tanınmasına dair tәdbirlәrin tәşkili vә keçirilmәsi.

Ixrac üçün nәzәrdә tutulan fındığın rәqabәt

Konsorsiumun üzvü olan müәssisәlәrә

Azәrbaycan fındıq mәhsulunun ixrac potensialına

qabiliyyәtinin artırılmasına yönәldilәn işlәrdә, o cümlәdәn beynәlxalq standartlar üzrә sertifikasiyada iştirak etmәk.

mütәxәssislәrin xarici-iqtisadi mәsәlәlәr üzrә kvalifikasiyalarını artırmaqda dәstәk olmaq

dair informativ materialların nәşri, o cümlәdәn xarici dillәrdә.

Atababa növü Azәrbaycanın qәrb rayonlarında geniş yayılaraq, fındıq sahәlәrinin 90%-ni tutmaqdadır.

Ata-baba

Ata-baba növü hündürlüyü 1,0-4,2 m-ә çatan kol şәklindә bitir. Onun meyvәlәri topa şәklindә üçü-altısı, bәzәni sәbiri – ikisi birsaplaqda yetişir, meyvәni bürüyәn qәrzәk fındığın iki uzunluğundadır, meyvәlәri yumru formadadır.

Fındığın orta çәkisi 2,5 qramdır. Lәpәnin çıxışı 42%, yağlılığı 68,22% tәşkil edir.

Fındığın meyvәsi sentyabr ayında yetişir. Mәhsul yığımı hәr koldan 15-16kq-a çatır. Zaqatala mәntәqәsindә 11 yaşına çatmış bәzi kollardan 25 kq bar yığılmışdır.

Xaçmaz

Xaçmaz növü 2-5 m çatan hündür kolşәklindә bitir.

Meyvәlәri topa-topa üçü-dördü birsaplaqda, açıq qәrzәklişәkildә yetişir. Meyvәnin uzunluğu 1,6 sm-dir. Qabığına zikdir. Lәpәnin çıxışı57,5%,yağlılığı 69,4%tәşkil edir.

Mәhsul yığımı hәr koldan 15-18 kq-a çatır.

Azerbaijan Hazelnut Exporters Consortium fındığın
aşağıdakı çeşidlərinin dünya bazarına ixracını tәmin edir:

Tәmizlәnmәmiş fındıq
(qabıqlı)

Tәmizlәnmiş çiy fındıq
(qabıqsız)

Qovrulmuş fındıq>

Bölünmüş fındıq

Kalibr:
16, 17, 18, 19, 20, 21+

Qablaşdırma:
cut vә ya polipropilen kisәlәr.
.

İstifadә:
tәbii vә ya qovrulmuş halda, duzlu vә ya duzsuz, qәlyanaltı kimi.

Kalibr:

9-11, 11-13, 13-15, 15+

Qablaşdırma:

cut vә ya polipropilen kisәlәr, vakuum paketləmə, Big Bags

İstifadә:

qәlyanaltı kimi, qәnnadı mәmulatlarında vә kulinariyada müxtәlif yemәklәrdә dad, әtir vә ya bәzәk mәqsәdilә.

Kalibr:

9-11, 11-13, 13-15, 15+

Qablaşdırma:

cut vә ya polipropilen kisәlәr, vakuum paketləmə.

İstifadә:

qәlyanaltı kimi, kulinariyada müxtәlif yemәklәrdә dad, әtir vә ya bәzәk mәqsәdilә, müxtәlif şirniyyatların, şokolad vә konfetlәrin hazırlanmasında.

Kalibr:

1-5+

Qablaşdırma:

cut vә ya polipropilen kisәlәr, vakuum paketləmə.

İstifadә:

qәlyanaltı kimi, qәnnadı mәmulatlarında vә kulinariyada müxtәlif yemәklәrdә dad, әtir vә ya bәzәk mәqsәdilә.

Doğranmış fındıq

 

Fındıq unu

 

Qurudulmuş xurma (Hiakume)

 

Qurudulmuş xurma (Hachia)

 

Kalibr:

0-4 мм, 2-4 мм, 4-6 мм

Qablaşdırma:

cut vә ya polipropilen kisәlәr, vakuum paketləmə

.

İstifadә:

qәlyanaltı kimi, qәnnadı mәmulatlarında vә kulinariyada müxtәlif yemәklәrdә dad, әtir vә ya bәzәk mәqsәdilә

Kalibr:

0-1,5 мм, 0-2 мм, 0-3 мм

Qablaşdırma:

cut vә ya polipropilen kisәlәr, vakuum paketləmə

İstifadә:

qәlyanaltı kimi, qәnnadı mәmulatlarında vә kulinariyada müxtәlif yemәklәrdә dad, әtir vә ya bәzәk mәqsәdilә.

Növ:

Hiakume dilimləri 1/6

Qablaşdırma:

polipropilen doypaket 150qr,200qr,500qr

İstifadə:

Qurudulmuş xurma da sujeonggwa (darçın punch) üçün əsas inqrediyentlərdən biridir.

Yaponiyada Hoşiqaki tək başına tez qəlyanaltı kimi yeyilir və ya qoz və/və ya Danqo, Moçi və ya Yağış Damcısı Tortu kimi Ənənəvi Desertlərlə birlikdə yeyilir.

Növ:

Hachia dilimləri 1/6

Qablaşdırma:

polipropilen doypaket 150qr,200qr,500qr

İstifadə:

Qurudulmuş xurma da sujeonggwa (darçın punch) üçün əsas inqrediyentlərdən biridir.

Qurudulmuş gavalı

 

Qurudulmuş alma

 

Fındıq kömürü

 

Növ:

Stenli

Qablaşdırma:

polipropilen doypaket 170qr,200qr,500qr

İstifadə:

Quru gavalı həm də qəlyanaltı kimi istifadə edilə bilən ən sağlam quru meyvələrdən biridir

Qablaşdırma:

polipropilen doypaket 60qr,90qr,120qr

İstifadə:

Qurudulmuş alma üzükləri qəlyanaltı kimi istifadə edilə bilər

Növ:

Fındıq qabığı kömürü

Qablaşdırma:

1 kq-dan karton qutular

İstifadə:

Barbekü, qəlyan və istilik mənbəyi kimi

Azerbaijan Hazelnut Exporters Consortium fındığın
aşağıdakı qablaşdırmalar ilə dünya bazarına ixracını tәmin edir:

Jute bags
Contains 50 kg

Vacuum bags
Contains 5 / 10 / 20 / 25 kg
+ Packed extra in box

PP bags (Polypropylene Bags)
Contains 25 / 40 / 50 kg 

Big Bags
Contains 1000 kg / 1 ton 

 

 

Baş ofis

AHEC LLC

Ünvan:

Әliabad, Zaqatala, Azәrbaycan, AZ6218;

Əlaqəli şəxslər:

info@ahec.az
+994 2422 97 313
sales@ahec.az
+994 50 273 18 92

Yaponiyadaki nümayəndəliyimiz

AHEC Japan

Ünvan:

Sakura,Setagaya-ku,Tokyo,Japan

Əlaqəli şəxslər:

+81 80 7425 5550
o.orujov@ahec.az

 

Polşadaki filialımız

AHEC Poland Sp.z.o.o

Ünvan:

Polşa,Varşava, NeoPark Business Center 10,Cybernetiki str.,02-677

Əlaqəli şəxslər:

+48 885 200 425
kaya.e@ahec.az

 

Rusyadaki nümayəndəliyimiz

İLKİN ŞABANOV

Ünvan:

Rusiya, Moskva

Əlaqəli şəxslər:

+7 977 307 29 07

shabanov@ahec.az