GÜC BİRLİKDӘDİR

AHEC Azәrbaycanın fındıq ixracatçılarının ümumi strategiyasını tәmin edir

Azerbaijan Hazelnut Exporters Consortium Azәrbaycanın fındıq ixracatçılarının beynәlxalq bazarlarda fәaliyyәtinin ümumi strategiyasını tәmin edir.

Konsorsiumun mәqsәdi – Azәrbaycan müәssisәlәrinin istehsal etdiyi fındıq ixracının artırılmasına dәstәk olmaqdır.

AHEC 200-dən çox işçidən ibarət 5 fındıq ixracatçı şirkəti olan Azərbaycan konsorsiumudur. Biz 12 ildir fındıq istehsalı və ixracı şirkəti kimi fəaliyyət göstəririk.

Bəzi sertifikatlaşdırılmış fabriklərimiz Zaqatala və Xaçmaz kimi fındıq becərilməsi üzrə ixtisaslaşmış bölgələrdə yerləşir. Öz fındıq bağlarımızdan başqa, 12000 yerli fermerdən fındıq alışını həyata keçirməklə fındıq tədarük zəncirini idarə edirik.

Təmizlənmiş fındığın illik həcmi 5000 ton təşkil edir.

Sertifikatlarımız:


Әtraflı

ÖLKӘ

Azәrbaycanda findığın yetişdirilmәsi vә emalı üçün istәnilәn iqlim vә tәbii şәrait mövcuddur.

Fındıq bağları Azәrbaycanın Qax, Zaqatala vә Balakәn rayonlarının düzәnliklәrindә yerlәşir.

2013-cü ildә fındıq cәmi 31202 metrik ton istesal olunub.
Hәr il fındıq ağaclarının vә yeni fındıq bağlarının sayı tәxminәn 4-5% artır.

Hazırda Azәrbaycan dünyanın 5 aparıcı fındıq istehsalçısı vә ixracatçısından biridir (Türkiyә, Gürcüstan, İtaliyavә ABŞ ilә yanaşı).

International Nut&Dried Fruit tәşkilatının mәlumatına görә Azәrbaycan fındıq emalı üzrә dünya bazarının 4%-ni әlindә cәmlәşdirib.

50000
2020-ci ildә fındıq cәmi istesal olundu.

Azәrbaycanda fındığın Atababa, Әşrәfli, Qalib, Gәncә, Saçaqlı, Topqara, Xaçmaz vә Yağlı növlәri yetişdirilir.

Ata-baba vә Xaçmaz ən məhşur fındıq növlərindəndir.

Konsorsiumun әsas vәzifәlәri aşağıdakılardır:

Konsorsiumun üzvlәrinә xarici ticarәt fәaliyyәti,

Azәrbaycan fındığının tәdarükü ilә,

Xarici müştәrilәr, assosiasiya vә müxtәlif

Azәrbaycan fındıq mәhsulunun beynәlxalq

gömrük vә vergi qanunvericilyi, beynәlxalq bazarınan analizi və s. sahәlәrdә hüquqi tәminat mәsәlәlәri üzrә informativ-analitik vә konsultativ dәstәk göstәrmәk.

maraqlanan potensial ticari partnyorların axtarışında Konsorsiumun üzvlәrinә kömәk etmәk.

ixtisaslaşdırılmış müәssisәlәrlә әlaqәlәrin inkişaf etdirilmәsindә Konsorsiumun üzvlәrinә dәstәk olmaq.

bazarda tanınmasına dair tәdbirlәrin tәşkili vә keçirilmәsi.

Ixrac üçün nәzәrdә tutulan fındığın rәqabәt

Konsorsiumun üzvü olan müәssisәlәrә

Azәrbaycan fındıq mәhsulunun ixrac potensialına

qabiliyyәtinin artırılmasına yönәldilәn işlәrdә, o cümlәdәn beynәlxalq standartlar üzrә sertifikasiyada iştirak etmәk.

mütәxәssislәrin xarici-iqtisadi mәsәlәlәr üzrә kvalifikasiyalarını artırmaqda dәstәk olmaq

dair informativ materialların nәşri, o cümlәdәn xarici dillәrdә.

Atababa növü Azәrbaycanın qәrb rayonlarında geniş yayılaraq,
fındıq sahәlәrinin 90%-ni tutmaqdadır.

Ata-Baba

Atababa növü hündürlüyü 1,0-4,2 m-ә çatan kol şәklindә bitir. Onun meyvәlәri topa şәklindә üçü-altısı, bәzәni sәbiri – ikisi birsaplaqda yetişir, meyvәni bürüyәn qәrzәk fındığın iki uzunluğundadır, meyvәlәri yumru formadadır.

Fındığın orta çәkisi 2,5 qramdır. Lәpәnin çıxışı 42%, yağlılığı 68,22% tәşkil edir.

Fındığın meyvәsi sentyabr ayında yetişir. Mәhsul yığımı hәr koldan 15-16kq-a çatır. Zaqatala mәntәqәsindә 11 yaşına çatmış bәzi kollardan 25 kq bar yığılmışdır.

Xaçmaz

Xaçmaz növü 2-5 m çatan hündür kolşәklindә bitir.

Meyvәlәri topa-topa üçü-dördü birsaplaqda, açıq qәrzәklişәkildә yetişir. Meyvәnin uzunluğu 1,6 sm-dir. Qabığına zikdir. Lәpәnin çıxışı57,5%,yağlılığı 69,4%tәşkil edir.

Mәhsul yığımı hәr koldan 15-18 kq-a çatır.

Azerbaijan Hazelnut Exporters Consortium fındığın
aşağıdakı çeşidlərinin dünya bazarına ixracını tәmin edir:

Tәmizlәnmәmiş fındıq
(qabıqlı)

Tәmizlәnmiş çiy fındıq
(qabıqsız)

Qovrulmuş fındıq

Bölünmüş fındıq

Kalibr:
16, 17, 18, 19, 20, 21+

Qablaşdırma:
cut vә ya polipropilen kisәlәr.
.

İstifadә:
tәbii vә ya qovrulmuş halda, duzlu vә ya duzsuz, qәlyanaltı kimi.

Kalibr:
9-11, 11-13, 13-15, 15+

Qablaşdırma:
cut vә ya polipropilen kisәlәr, vakuum paketləmə, Big Bags

İstifadә:
qәlyanaltı kimi, qәnnadı mәmulatlarında vә kulinariyada müxtәlif yemәklәrdә dad, әtir vә ya bәzәk mәqsәdilә.

Kalibr:
9-11, 11-13, 13-15, 15+

Qablaşdırma:
cut vә ya polipropilen kisәlәr, vakuum paketləmə.

İstifadә:
qәlyanaltı kimi, kulinariyada müxtәlif yemәklәrdә dad, әtir vә ya bәzәk mәqsәdilә, müxtәlif şirniyyatların, şokolad vә konfetlәrin hazırlanmasında.

Kalibr:
1-5+

Qablaşdırma:
cut vә ya polipropilen kisәlәr, vakuum paketləmə.

İstifadә:
qәlyanaltı kimi, qәnnadı mәmulatlarında vә kulinariyada müxtәlif yemәklәrdә dad, әtir vә ya bәzәk mәqsәdilә.

Doğranmış fındıq

Fındıq unu

Kalibr:
0-4 mm, 2-4 mm, 4-6 mm

Qablaşdırma:
cut vә ya polipropilen kisәlәr, vakuum paketləmə
.

İstifadә:
qәlyanaltı kimi, qәnnadı mәmulatlarında vә kulinariyada müxtәlif yemәklәrdә dad, әtir vә ya bәzәk mәqsәdilә

Kalibr:
0-1,5 mm, 0-2 mm, 0-3 mm

Qablaşdırma:
cut vә ya polipropilen kisәlәr, vakuum paketləmə

İstifadә:
qәlyanaltı kimi, qәnnadı mәmulatlarında vә kulinariyada müxtәlif yemәklәrdә dad, әtir vә ya bәzәk mәqsәdilә.

Azerbaijan Hazelnut Exporters Consortium fındığın
aşağıdakı qablaşdırmalar ilə dünya bazarına ixracını tәmin edir:

Jute bags
Contains 50 kg 

Vacuum bags
Contains 5 / 10 / 20 / 25 kg
+ Packed extra in box 

PP bags (Polypropylene Bags)
Contains 25 / 40 / 50 kg 

Big Bags
Contains 1000 kg / 1 ton 

Baş ofis

Ünvan: Әliabad, Zaqatala, Azәrbaycan, AZ6218;

Əlaqəli şəxslər:

Ismayil Orujov, mob. +99450 220 19 19

Samir Bəhərçiyev, mob. +99450 2731892,  e-mail: sales@ahec.az

e-mail: info@ahec.az; skype: AHECLLC

 

Əlaqə:

Polşadaki filialımız

AHEC Poland Sp. z.o.

Adress

Polşa,Varşava

AHEC POLAND Sp. z.o.o.,NeoPark Business Center 10,Cybernetiki str.,02-677

Telefon və E-mail

+488 885 200 425/kaya.e.@ahec.az

 Rusyadaki

nümayəndəliyimiz

Rusiya, Moskva

İLKİN ŞABANOV /

shabanov@ahec.az /

+7 977 307 29 07